POLITIKA SKUPINE TALUM


Skupino Talum sestavljajo družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in predelavo primarnega aluminija in proizvodnjo različnih aluminijskih proizvodov ter opravljajo širok nabor storitev za aluminijsko industrijo. Trajnostni razvoj Skupine Talum temelji na povečanju obsega in zahtevnosti proizvodov in storitev, izboljševanju produktivnosti in učinkovitosti ter zagotavljanju najvišje kakovosti s poudarkom na varnem in zdravem delu, varovanju okolja, učinkoviti rabi energije, varovanju informacij in je skladen s Strategijo Skupine Talum.

 

Osnovna načela politike, ki jih redno pregledujemo in posodabljamo, so:

  • Zavezujemo se za ustvarjanje trajnostne vrednosti za naše delničarje, kupce, dobavitelje, zaposlene in druge zainteresirane strani in skupnosti, v katerih delujemo. Obveščamo (informiramo) jih o svojih aktivnostih in smernicah delovanja.
  • Pri zadovoljevanju kupcev izhajamo iz njihovih zahtev in pričakovanj. Na takšni osnovi gradimo dolgoročno partnerstvo in sodelovanje.
  • Kakovost je gonilna sila vseh naših aktivnosti. Skrbimo za delovanje sistemov kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu, upravljanja z energijo in informacijsko varnostjo ter za njihovo nenehno in sistematično izboljševanje.
  • Svoj razvoj gradimo na znanju in inovativnosti, s katerima povečujemo tudi poslovno uspešnost naših kupcev.
  • Naša prioriteta je zagotavljanje ustreznega števila zaposlenih z znanji, ki bodo pripomogla k uresničevanju zastavljenih ciljev. Veliko naporov in sredstev vlagamo v pridobivanje zaposlenih ter njihovo informiranje, izobraževanje in motiviranje. Pri tem spoštujemo človekove pravice in upoštevamo mednarodna pravila ter evropsko in nacionalno zakonodajo s področja dela. Z različnimi dejavnostmi spodbujamo zaposlene k zdravemu načinu življenja in tudi na ta način skrbimo za njihovo psihofizično in socialno stanje ter se zavezujemo k skupnemu posvetovanju in sodelovanju z zaposlenimi.
  • Pri svojem delovanju upoštevamo etična načela vedenja in ravnanja ter človekove pravice, kar imamo zapisano v etičnem kodeksu in pravilniku o korporativni integriteti.
  • Do našega okolja, varnosti in rabe energije izkazujemo ustrezen odnos v najširšem pomenu besede. Preprečujemo in obvladujemo vplive svoje dejavnosti, proizvodov in storitev na delovno in širše okolje, preprečujemo večje nesreče in onesnaževanje ter ustrezno ukrepamo za zmanjšanje njihovih morebitnih posledic. Zavezujemo se k izpolnjevanju zakonskih in drugih zahtev, s katerimi smo se strinjali.
  • Naravne vire in energijo uporabljamo racionalno in učinkovito. Spremljamo in nadziramo emisije snovi v zrak in vode, spremljamo in nadziramo hrup ter ustrezno ravnamo z odpadki in kemikalijami. Pri tem uporabljamo vhodne materiale, ki manj obremenjujejo okolje ali so energetsko učinkovitejši.