TRGOVANJE Z EMISIJSKIMI KUPONI


S 1. januarjem 2005 se je Slovenija, in s tem tudi Talum, vključila v shemo trgovanja z emisijskimi kuponi na območju držav Evropske unije. S to vključitvijo smo prevzeli obveznost proizvodnje emisij ogljikovega dioksida (CO2) v sorazmerju z dodeljenimi emisijskimi kuponi. To pomeni, da moramo zagotoviti točno tolikšno količino teh kuponov, kolikor bodo znašale naše emisije CO2.

Sodelovanje na novonastalem trgu

Če bo naša proizvedena količina emisij CO2 presegla dodeljeno količino emisijskih kuponov, bomo morali razliko poiskati na trgu emisijskih kuponov. V primeru presežka bomo imeli možnost te kupone ponuditi drugim udeležencem, tistim, ki bodo po njih povpraševali.

Obveznost do države in po Kjotskem protokolu

Predaja emisijskih kuponov pomeni obveznost do države, ki mora poročati Evropski komisiji o izpolnjevanju obveznosti na državni ravni. Državni cilj se odraža v izpolnjevanju zahtev, sprejetih v okviru Kjotskega protokola. Če podjetja ne bodo izpolnjevala svojih obveznosti, tudi država na tem področju ne bo mogla biti uspešna.

Uspešnost novega instrumenta

Zagotovo velja, da je novi ekonomski instrument, znan kot trgovanje z emisijskimi kuponi, lahko uspešnejši kot tradicionalni ekonomski instrumenti. Njegova največja prednost je prilagodljivost, ki se odraža v možnosti prenosa tehnologij in kuponov med upravljavci naprav.


KAKOVOST


Kakovost je gonilna sila vseh naših aktivnosti.

V sodobnem poslovanju postaja prevladujoč dejavnik uspešnosti podjetja.

Usvojili smo koncept celovite kakovosti, ki pomeni mnogo več kot zgolj skupek tehničnih značilnosti izdelka. Omogoča nam uspešnost na vedno zahtevnejših trgih.

Želimo zadovoljne kupce.

Prepričati jih želimo s proizvodi in storitvami najvišje kakovosti. V ta namen uporabljamo standard vodenja kakovosti po ISO 9001:2015 (PDF), po katerem smo se tudi certificirali.

Naši certifikati https://www.talum.si/certifikati.html.


RAVNANJE Z OKOLJEM


Okolje ni samo prostor, v katerem živimo, temveč tudi prostor, katerega neločljivi del smo tudi ljudje. Vzpostavili in potrdili smo sistem ravnanja z okoljem, s katerim obvladujemo vplive svoje dejavnosti na ožji in širši prostor.

Sled proizvodnje aluminija želimo čim bolj zmanjšati in hkrati doseči ustrezen odnos do zainteresiranih strank. Učinkovit sistem ravnanja z okoljem nam pomeni, da so vključeni vsi deli in vsa področja družbe:

  • razvoj,
  • proizvodnja,
  • izobraževanje,
  • nabava,
  • snovna izraba ali gradnja novih objektov, kar se je še posebej pokazalo s projektom razširitve proizvodnje primarnega aluminija.
Naš cilj

Naš cilj je trajnostni razvoj s stalnimi izboljšavami, kar nam omogoča, da smo okolju prijazno podjetje ob upoštevanju ekonomskega in socialnega vidika.

Orodje, ki ga za ta namen uporabljamo, je standard ISO 14001, ki je vključen v integrirani sistem vodenja: okolje, kakovost ter varnost in zdravje pri delu. Skladnost z zahtevami standarda uspešno vzdržujemo od leta 2001 s podelitvijo certifikata (PDF).

S svojo dosedanjo strateško usmeritvijo in načrti za nadaljnje vlaganje v razvoj družbe in okolja Talum dokazuje, da je vreden zaupanja ne le lokalnega okolja, temveč predvsem svojih zaposlenih, poslovnih partnerjev in kupcev. Vse odvisne družbe v Skupini Talum so od Ministrstva za okolje in prostor, pridobile okoljevarstvena dovoljenja, kar je še dodatna potrditev, da Skupina Talum deluje v pravi smeri razvoja.

Ravnanje s kemikalijami - REACH

Uredba REACH, ki je začela veljati 1. 6. 2007, opredeljuje ravnanje s kemikalijami na ravni celotne EU, vzpostavlja boljši pregled nad varnim ravnanjem z njimi in zmanjšuje tveganja, ki jih prinašajo za zdravje ljudi in okolje. Družba Talum je kot proizvajalka in uvoznica kemikalij (snovi, zmesi in izdelkov) vse aktivnosti, od predregistracije do registracije, izvedla v predpisanih rokih. Za boljše komuniciranje je na voljo naslov elektronske pošte: reachcontact@talum.si

Informacija za javnost o varnostnih ukrepih družbe TALUM d.d

Izjava za javnost je bila pripravljena v sklopu prvič pridobljenega okoljevarstvenega dovoljenja za SEVESO obrat v letu 2016, spremenjenega v letu 2022 in izdelanega Varnostnega poročila.

Informacija za javnost o varnostnih ukrepih družbe TALUM d.d. (PDF)

Dobavno verigo obvladujemo skladno s standardom ISO 22095

Na področju proizvodnje rondelic trajnostno dobavno verigo obvladujemo skladno s standardom ISO 22095 (PDF)