7. praktični prikaz poklicev v Talumu

19. januar 2018

Vse osmošolce in devetošolce, ki vas zanimajo tehnični poklici s področja strojništva, metalurgije in elektrotehnike, vabimo v Talum na predstavitev teh poklicev v soboto, 27. januarja 2018, ob 9. uri. Zaželeno je, da pridete v spremstvu staršev!

 

Zasedanje skupščine TALUM d.d. Kidričevo

17. januar 2018

TALUM d. d. Kidričevo,
Kidričevo
UPRAVA
15.1.2018

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu z 39. členom Statuta TALUM d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, Uprava družbe

sklicuje
zasedanje skupščine TALUM d.d. Kidričevo dne 20.2.2018, s pričetkom ob 12,30 uri na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10,

z naslednjim predlaganim dnevnim redom zasedanja:

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.

Predlog sklepa:

"Izvolijo se

  • Ivan MALEŠIČ za predsednika skupščine,
  • Slavko Škerget in Ivan Ogrinc za preštevalca glasov.

Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja. Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja skupščine.”

Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic

»Osnovni kapital družbe, na dan sprejema tega sklepa v višini 23.050.867,62 EUR in razdeljen na 5.527.786 kosovnih delnic z oznako TLMG, se zmanjša z umikom delnic s pridobitvijo s strani družbe po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1. Delnice družbe so v celoti vplačane, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. (v nadaljevanju: KDD) in niso uvrščene na trg vrednostnih papirjev.

Osnovni kapital se zmanjša za največ 79.813,80 EUR in po zmanjšanju znaša najmanj 22.971.053,82 EUR (spodnji znesek/spodnja meja znižanja osnovnega kapitala družbe). Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi z umikom največ 19.140 kosovnih delnic oznake TLMG, s pripadajočim zneskom 4,17 EUR/1 delnica.

Umik delnic se opravi v breme drugih rezerv iz dobička, znesek, ki ustreza skupnemu pripadajočemu znesku umaknjenih delnic, pa se odvede v kapitalske rezerve. Pogoj za realizacijo zmanjšanja osnovnega kapitala po tem sklepu je, da bo družba najpozneje do 9.3.2018 pridobila najmanj 16.513 lastnih delnic. Namen zmanjšanja kapitala je delno vračilo kapitala delničarjem, ki so za to zainteresirani.

Delnice, ki se umaknejo na podlagi tega sklepa, bo družba pridobivala od delničarjev, vse v obdobju od sprejetja tega sklepa do vključno 9.3.2018. Upravičenci do prodaje delnic so delničarji, na dan objave sklica skupščine vpisani v delniški knjigi kot imetniki delnic družbe, vsak sorazmerno z višino njegove udeležbe v osnovnem kapitalu. Na podlagi tega sklepa sme družba pridobiti in umakniti največ 19.140 delnic.

Nakupna cena pri pridobivanju lastnih delnic za namen umika na podlagi tega sklepa znaša 21,40 EUR/1 delnica. Delnice morajo biti preknjižene na račun družbe v 10 delovnih dneh od podpisa prodajne pogodbe med družbo in delničarjem. Kupnino za pridobljene lastne delnice bo družba delničarjem-prodajalcem plačala 30.4.2018.

Uprava družbe je na podlagi in pod pogoji tega sklepa, skladno s 7 alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 upravičena pridobiti lastne delnice in ji skupščina podeljuje pooblastilo za umik največ 19.140 lastnih delnic družbe z oznako TLMG ter za izpis umaknjenih delnic iz centralnega registra pri KDD.

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da določbe statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic uskladi s tem sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala.”

Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini lahko glasujejo le delničarji, ki so na presečni dan t.j. 16.2.2018, vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d.d. Ljubljana) in so najpozneje do konca navedenega dne v pisni obliki prijavili svojo udeležbo na skupščini.

Skupščina je sklepčna in lahko veljavno odloča, če je na skupščini zastopanega 15 % kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno določenem času. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.

Delničar/-ji lahko zahtevajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ali/in objavo nasprotnega predloga, ki je podan v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1, v roku 7 dni po dnevu objave sklica.

Odločitev uprave o sklicu skupščine z vsebino k dnevnemu redu zasedanja je od dneva objave sklica skupščine dalje, do vključno dneva zasedanja skupščine, dostopna delničarjem in na razpolago za vpogled na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

Gradivo bo družba posredovala delničarjem v roku 3 dni od dneva prejema zahteve delničarja za posredovanje.

V skladu s 305. členom ZGD-1 lahko delničarji na skupščini zahtevajo od Uprave družbe podatke, ki so potrebni za presojo predlagane točke dnevnega reda.

TALUM d.d. Kidričevo
Uprava

Euroguss 2018

16. januar

V nemškem Nürnbergu se je začel mednarodni livarski sejem Euroguss 2018, ki bo trajal od 16. do vključno 18. januarja. Na sejmu se letos predstavlja približno 600 razstavljalcev, organizator pa pričakuje več kot 12 tisoč obiskovalcev. Čeprav je 40 odstotkov razstavljalcev proizvajalcev ulitkov, pa Euroguss, ki je eden vodilnih livarskih sejmov, zajema celotno verigo, vse od vhodnih surovin, preko tehnologij litja in drugih podpornih procesov do končnih izdelkov in njihove obdelave.

Skupino Talum na sejmu zastopajo Talum d.d. oziroma poslovni enoti Ulitki in Livarna ter podjetje Talum servis in inženiring d.o.o. Poslovnim partnerjem in potencialnim strankam predstavljajo svoje znanje, izdelke in storitve na področju ulitkov, livarskih zlitin in inženirskih rešitev za procese litja. Najdete nas lahko v hali 7A, na razstavnem prostoru 7A – 513.

Euroguss 2018

11. januar 2018

Obiščite nas na mednarodnem livarskem sejmu Euroguss 2018 v Nemčiji, ki bo potekal v Nürnbergu med 16. in 18. januarjem. Najdete nas v hali 7A, na razstavnem prostoru 7A-513.

 

Voščilo

18. december 2017

Podelitev Zlatih metuljev

27. november 2017

V petek, 24. novembra 2017, smo v okviru osrednjega dogodka ob 63. Tovarniškem prazniku in ob bogatem spremljevalnem programu podelili letošnje Zlate metulje. Ta žlahtna priznanja so namenjena sodelavcem, ki so se še posebej izkazali s trdim delom, požrtvovalnostjo in z domiselnostjo.
Za dolgoletne dosežke oziroma življenjsko delo v skupini Talum je Zlatega metulja iz rok predsednika uprave Taluma prejel Ignac Kidrič, iz Poslovne enote Upravljanje z energijo. Za uspešno delo v zadnjem oziroma v zadnjih nekaj letih pa so Zlatega metulja dobili še Milan Krušič iz Talum Servis in inženiring d.o.o., Bogdan Kores iz Poslovne enote Rondelice in Jožica Korez iz Kadrovske službe.

Iskrene čestitke vsem prejemnikom!

 

Talum postal Naj zaposlovalec Podravja 2016

16. november 2017

Talum je na prireditvi Podravsko podjetje leta 2016, ki sta jo 16. novembra organizirala Štajerska gospodarska zbornica in medijski pokrovitelj Večer, prejel nagrado Naj zaposlovalec Podravja v letu 2016. S tem so bili prepoznani naši dosežki na tem področju, saj se trudimo, da ustvarjamo kakovostno in zadovoljujoče delovno okolje za svoje zaposlene, hkrati pa smo v zadnjih treh letih zaposlili kar okoli 300 novih sodelavcev. Samo letos smo zaposlili že več kot 100 novih sodelavcev in računamo, da bomo do konca leta realizirali še okrog 30 zaposlitev. Zaradi širitve obsega proizvodnje in zaradi nadomeščanja sodelavcev, ki se bodo upokojili, bomo tak trend zaposlovanja nadaljevali tudi v prihodnjem letu.

Marko Drobnič, predsednik uprave Talum d.d. Kidričevo, je v zahvalnem govoru povedal, da se na kadrovskem področju srečujemo z izzivi zaradi pomanjkanja strokovnega tehničnega kadra. Prav tako je čestital Talumovi kadrovski službi in poudaril, da gre ta nagrada »v kidričevsko šumo«, saj gre zasluga zanjo prav vsem Talumovcem. Dodal je še, da je to priznanje tudi obveza in odgovornost, da se bomo v prihodnje še bolj trudili.

Dogodka se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor. Zahvalil se je vsem, ki s svojim delovanjem spodbujajo gospodarstvo v podravski regiji, s čimer so pomembno prispevali k okrevanju države in njenemu izhodu iz krize. »Zaradi vaših prizadevanj danes lahko z manj strahu in z več optimizma zremo v prihodnost,« je povedal v svojem govoru.

 

Obvestilo o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

8. november 2017

TALUM Tovarna aluminija d.d. s sedežem v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, na podlagi 126. člena ZTFI objavlja,

da je bila v postopku povečanja osnovnega kapitala po sklepu skupščine TALUM d.d. z dne 28.8.2017, pri KDD dne 6.11.2017 vpisana dodatna količina 166.494 novo izdanih delnic. Novo izdane delnice so navadne, imenske, prosto prenosljive kosovne delnice, ki z že izdanimi delnicami tvorijo isti razred in je tako po tej spremembi vpisano skupno 5.527.786 delnic z glasovalno pravico.

Vpis povečanja osnovnega kapitala pri Okrožnem sodišču na Ptuju: 10.10.2017.

Objava tega obvestila traja 30 dni od vključno 8.11.2017 dalje.

Kidričevo, 7.11.2017.

 

Objava vpisa povečanja osnovnega kapitala

7. november 2017

Uprava družbe TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, na podlagi 341. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja vpis povečanja osnovnega kapitala.

Okrožno sodišče Ptuj je pri TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo, mat.št. 5040868000, vpisalo spremembo osnovnega kapitala.
Dosedanja višina osnovnega kapitala:   22.356.587,64 EUR
Nova višina osnovnega kapitala: 23.050.867,62 EUR
Število delnic: 5.527.786 delnic.

Podatki o višini emisijskega zneska, podatki za/o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom in poročilo revizorja o stvarnem vložku, so razvidni iz listin, predloženih registrskemu organu  ob vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala.

 

V Kidričevem, 3. 11. 2017                                                TALUM Tovarna aluminija d.d.
Uprava družbe

Akcija zbiranja sredstev za urgentni center na Ptuju uspešno zaključena

24. oktober 2017

Akcija zbiranja namenskih sredstev za izgradnjo urgentnega centra v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj je uspešno zaključena. Pobudniki akcije – podjetja Talum, Perutnina Ptuj in Finakos – so skupaj z drugimi podjetji, samostojnimi podjetniki, društvi in posamezniki uspeli zbrati 331.518,14 evrov.  Akcijo je z dodatnimi 300.000 evri podprlo tudi vseh 19 občin Spodnjega Podravja. To daje jasno sporočilo o zavedanju pomena projekta za več kot 140.000 prebivalcev Spodnjega Podravja. Projekt je temelj za zagotavljanje kakovostne in enakovredne zdravstvene obravnave, kot so je deležni v drugih regijah, prav tako pa je ključen za dolgoročni obstoj in razvoj ptujske bolnišnice.

Sedem lokalnih podjetij – Talum d.d. Kidričevo, Perutnina Ptuj d.d., Skupina Finakos, Re-mont d.o.o., Cestno podjetje Ptuj, Silkem d.o.o. in Gradbeno podjetje Drava Ptuj – je prispevalo  polovico vseh zbranih sredstev. Kljub pričakovanemu večjemu odzivu so pobudniki akcije lahko z njenimi rezultati zadovoljni, saj so zastavljeni cilj dosegli. Pri aktivaciji in poudarjanju pomena projekta sta pomagala tudi ambasadorja akcije, znana Ptujčana Dejan Zavec in Tadej Toš.

Z zagotovitvijo potrebnih finančnih sredstev je izpolnjen eden od ključnih pogojev za popravek novelacije investicijskega programa (IP) in s tem vstop v zaključno fazo, ki zajema obravnavo na Ministrstvu za zdravje in nato potrditev novelacije IP na Vladi Republike Slovenije. V terminskem planu je predvideno, da se razpis za izbiro izvajalcev del objavi še letos, zaključek investicije izgradnje urgentnega centra pa je predviden konec leta 2018.

Hvala donatorjem! (pdf)

Skupina TALUM na sejmu eMove 360°

17. oktober 2017

Skupina TALUM se med 17. in 19. oktobrom predstavlja na sejmu eMove 360° v Münchnu v okviru skupinskega nastopa sedmih slovenskih podjetij na tej prireditvi pod okriljem javne agencije SPIRIT. Sejem je posvečen mobilnosti 4.0, ki vidi prihodnost transportne tehnologije v vozilih na električni pogon. V letu 2016 se je na sejmu predstavilo 356 razstavljavcev iz 28 držav, obiskalo pa ga je več kot 12.000 obiskovalcev.
Skupino TALUM zastopajo TALUM Izparilniki d.o.o. z rešitvami Roll-Bond tehnologije za hlajenje baterij električnih vozil in TALUM d.d. PE Ulitki, ki potencialnim partnerjem predstavljajo ulitke za avtomobilsko industrijo. Obiščite nas v hali C3 na razstavnem prostoru številka 403.


Za urgentni center na Ptuju

28. september 2017

Še vedno se zbirajo sredstva za izgradnjo urgentnega centra na Ptuju na posebnem namenskem računu družbe TALUM d.d. Kidričevo. Sredstva lahko donirate na posebej v ta namen odprt transakcijski račun družbe TALUM d.d. pri Novi KBM d.d., številka TRR: SI 56045150003357872. Po končani akciji bo javnosti podano natančno poročilo o višini zbranih sredstev, seznam donatorjev in dokazila o tem, kako bodo zbrana sredstva dejansko porabljena.


6. Dan inovativnosti v skupini TALUM

22. september 2017

V petek, 22. septembra, smo v Talumu priredili že 6. Dan inovativnosti. Na ta dan predstavimo inovativne dosežke preteklega leta in nagradimo inovatorje. Letošnji dogodek je bil v znamenju trajnostnega razvoja, ki je postal ena izmed naših strateških usmeritev. V sklopu spremljajočih dejavnosti smo v dopoldanskem času za učence OŠ Kidričevo in OŠ Cirkovce priredili ustvarjalno delavnico na temo e-mobilnosti, kjer so risali avtomobile prihodnosti, zasadili drevo in se preizkusili v vožnji z električnim dvokolesnim vozilom. Naši zaposleni pa so si lahko ob odhodu na malico – tudi ta je bila inovativna - ogledali razstavljene avtomobile, med njimi tudi hibridno in povsem električno vozilo. Že v dopoldanskem času je prišel v Talum dr. Matjaž Korman, eden vodilnih Audijevih razvojnih strokovnjakov, ki si je ogledal  proizvodnjo.

Osrednji dogodek se je pričel ob 14.30 v dvorani Restavracije Pan. Predsednik uprave Talum d.d., g. Marko Drobnič, je v uvodnem nagovoru poudaril, da je kultura inoviranja vedno bolj vpeta v Talumov vsakdanjik in delo. V nadaljevanju smo predstavili in nagradili profesionalno inovativno dejavnost, inovatorje s področja množične inovativne dejavnosti zaposlenih in predloge natečaja Upam si!, ki je tokrat potekal na temo Odgovorna proizvodnja in poraba za trajnostni razvoj Taluma. S svojo širino znanja nas je v pogovoru navdušil osrednji gost, dr. Matjaž Korman, ki je zbranim predstavil svoj pogled na inovativnost. Za popestritev so z glasbenimi vložki poskrbeli še mladinski svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko Anže Krevh in bobnarji glasbene šole B.A.S.E.

Več o inovativni dejavnosti v Talumu si preberite v biltenu 6. Dan inovativnosti.

57. mednarodno livarsko posvetovanje v Portorožu

14. september 2017

Med 13. in 15. septembrom poteka v Portorožu 57. mednarodno livarsko posvetovanje s spremljajočo livarsko razstavo v organizaciji Društva livarjev Slovenije v sodelovanju z Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani in Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru. Posvetovanje je namenjeno predstavitvi najnovejših dosežkov na področju livarskih tehnologij, procesov in materialov.  Talum d.d. na posvetovanju sodeluje pri predstavitvi strokovnega prispevka na temo razvoja aluminijevih livarskih zlitin, Talum Servis in inženiring d.o.o. pa se predstavlja kot razstavljalec.

Obiščite nas na MOS-u

12. september 2017

Podjetje Talum Servis in inženiring d.o.o., član Skupine Talum, se predstavlja na Mednarodnem obrtnem sejmu, ki poteka med 12. in 17. septembrom 2017 na celjskem sejmišču. Letošnjega jubilejnega 50. sejma, ki zajema vse od izdelkov za široko potrošnjo do opreme za industrijo, se bo udeležilo nekaj manj kot 1500 razstavljalcev iz približno 30 držav.

Talum Servis in inženiring d.o.o. se predstavlja s storitvami avtomatizacije proizvodnih linij in izdelave namenskih strojev za proizvodnjo ter s servisno dejavnostjo. Prav tako na sejmu nastopa kot prodajni zastopnik za italijansko podjetje Euroma, ki izdeluje vrtalne in obdelovalne enote ter drugo opremo za avtomatizacijo. Vabljeni, da nas obiščete na 50. Mednarodnem obrtnem sejmu - nahajamo se v dvorani K, na razstavnem prostoru 31.

Zasedanje skupščine TALUM d.d. Kidričevo

28. avgust 2017


Na sedežu družbe v Kidričevem je danes potekalo redno letno zasedanje skupščine. Ob običajnih točkah dnevnega reda rednega zasedanja skupščine, t.j. seznanitvi z letnimi poročili in podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu za preteklo leto ter ob imenovanju revizorja računovodskih izkazov tekočega leta, so delničarji sprejeli tudi odločitev o povečanju osnovnega kapitala družbe. Delnice, izdane v postopku povečanja osnovnega kapitala, bodo vplačane s stvarnim vložkom delničarja ELES d.o.o. in z denarnimi vložki, ki jih lahko vplačajo ostali delničarji družbe, vsak sorazmerno s svojim dosedanjim deležem. Skupščine so se udeležili trije delničarji družbe, ki so imetniki skupno 94,63 % kapitala.

Celotna skupina TALUM je v letu 2016 ustvarila 302 milijona evrov skupnih prihodkov od prodaje. Fizični obseg prodaje proizvodov iz aluminija je v letu 2016 znašal več kot 147 tisoč ton, kar je za 2 odstotka več, kot je bilo načrtovano, in za 6 odstotkov več, kot je bilo prodano v letu 2015. Rast fizičnega obsega prodaje v letu 2016 je bila dosežena tako s prodajo drogov, ki načrtovan obseg prodaje presega za 18 odstotkov, kot tudi s prodajo livarskih zlitin. Nadpovprečna je bila tudi prodaja rondelic, ki načrtovan obseg prodaje presega za 14 odstotkov.

Čisti poslovni izid za leto 2016 znaša 1,1 milijona evrov in je kljub nekoliko nižjim skupnim prihodkom višji od tistega iz leta 2015. Kljub padanju prodajnih premij, razmeroma nizki ravni borzne cene aluminija in stroškovni optimizaciji poslovanja je skupina TALUM že drugo poslovno leto zapored zaključila s pozitivnim poslovnim izidom. Uspešno in stabilno poslovanje zadnjih let v zaostrenih pogojih je rezultat uresničevanja strategije prestrukturiranja, s katero je bila povečana skupna dodana vrednost proizvodov.

 

POSTANITE TUDI VI TALUMOVEC

24. julij 2017

Razpis za dodelitev kadrovske štipendije za šolsko leto 2017/2018

V skupini Talum se zavedamo, da je ključ do uspeha v znanju. Da bomo tudi v prihodnje lahko uresničevali svoje cilje in poslanstvo, vabimo mlade iz naše regije, da se prijavijo na razpis za dodelitev kadrovskih štipendij. Poleg štipendije vam nudimo možnost, da že v času šolanja spoznavate delovno okolje in svoje bodoče sodelavce. Prav tako vam bomo omogočili pomoč pri pripravi seminarskih ter diplomske naloge in kar je še najbolj pomembno – pri nas si lahko pridobite svoje prve delovne izkušnje.

Zainteresirane kandidate prosimo, da pošljete svoje prijave do 20. avgusta 2017, na naslov:

TALUM, d.d. Kidričevo,
Kadrovska služba,
Tovarniška cesta 10,
2325 Kidričevo

K prijavi obvezno priložite:
• fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih z navedbo števila opravljenih izpitov in števila predpisanih izpitov,
• potrdilo o vpisu in
• življenjepis.

O rezultatih izbora bomo kandidate pisno obvestili najkasneje do 30. septembra 2017.

TALUM NA MARKETINŠKO-MEDIJSKI POLETNI ŠOLI

5. julij 2017

Talum se je predstavil na Marketinško-medijski poletni šoli Energetike.NET, ki jo ta spletni medij organizira za mlade, željne znanj o komuniciranju, marketingu in novinarstvu v energetiki. Na dogodku, ki je trajal od 3. do 6. julija v prostorih Energije Plus v Mariboru, so lahko udeleženci v sredo, 5. julija izvedeli nekaj splošnih podatkov o Talumu in naših izdelkih, g. Boštjan Korošec, direktor Poslovne enote Upravljanje z energijo, pa jim je podrobneje predstavil področje energetike v Talumu in njegovo vlogo v slovenskem elektroenergetskem sistemu ter pri zagotavljanju terciarne rezerve.

SREBRNI PRIZNANJI ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA INOVACIJE

19. junij 2017

V petek, 16. junija, se je v dvorani Auditorium Magnum na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede odvila Podelitev priznanj podravske regije za inovacije 2017, v organizaciji Štajerske gospodarske zbornice. Srečanja inovatorjev in inovatork, na tematiko "Pomen prenosa znanja, procesov in tehnologije v gospodarstvo", so se udeležili tudi Talumovci, ki so se na razpis prijavili z dvema inovacijama.

Predlog z naslovom Gravitacijsko kokilno litje aluminija z namenskim vakuumskim dozirnikom, pod avtorstvom Aleša Predikake, Tomija Eržena, Igorja Turnška, Tadeja Dobruna, Tomija Lendere in Boruta Kostanjevca, opisuje postopek prenosa taline iz vzdrževalne peči na livni stroj na tehnologiji gravitacijskega litja ulitkov.

Delo z naslovom Optimizacija obnove katodnega korita elektroliznih celic, pod avtorstvom Draga Švagana, poudarja pomembnost kvalitetne in hitre obnove elektroliznih celic za učinkovit proces proizvodnje primarnega aluminija.

Obe inovaciji sta prejeli srebrno priznanje Štajerske gospodarske zbornice.

13. srečanje kluba AP 18

9. junij 2017

TALUM d.d. Kidričevo, poslovna enota Aluminij, je med 6. in 9. junijem organiziral in gostil 13. srečanje članov kluba AP 18. Ta združuje proizvajalce primarnega aluminija z vsega sveta, ki v postopku elektrolize uporabljajo tehnologijo AP 18 podjetja Aluminium Pechiney. Predstavniki različnih podjetij iz Avstralije, Kanade, Francije, Norveške, Škotske, Argentine in Indije so v okviru srečanja na strokovni konferenci, ki je potekala v hotelu Primus na Ptuju, predstavili novosti in izmenjali izkušnje. Prav tako so si ogledali delo v Poslovnih enotah Aluminij, Ulitki, Rondelice in Livarna ter v Talum Inštitut d.o.o. V popoldanskem času pa so lahko spoznavali turistične znamenitosti Podravske regije.

Za urgentni center na Ptuju

6. junij 2017

Na 15. Poli maratonu najštevilčnejša ekipa skupine TALUM

3. junij 2017

Največji dogodek za rekreativne kolesarje v Sloveniji, ki na Ptuj vsako leto privabi več tisoč kolesarjev, se je letos odvil že petnajstič. Brezplačno udeležbo za zaposlene v skupini TALUM in njihove ožje družinske člane ter upokojence sta tudi tokrat organizirala uprava TALUMA in sindikat. Tudi na 15. Poli maratonu je bila naša ekipa najštevilčnejša, zato prejeti pokal pripada vsem 678-im udeležencem, ki so zastopali barve TALUMA.

Predsednik uprave Perutnine Ptuj, ki je organizator dogodka, je s pokom štartne pištole nakazal znak za pričetek maratona, katerega štart je bil simbolično postavljen pred upravno stavbo ptujskega perutninarja. Na poti so rekreativce ob toplem vremenu čakale postojanke z napitki ter tehnična in zdravstvena pomoč. Kolesarji so se lahko preizkusili na treh trasah: Maxi Poli Maraton (52 km), Mini Poli maraton (21,2 km) in Poli snack maraton (2 km). Člani naše ekipe so se povečini odločili za daljša maratona, nekaj Talumovcev pa se je s svojimi družinami preizkusilo tudi na Poli snack maratonu. Po končanem kolesarjenju so se udeleženci prijetno utrujeni podružili pred mestno občino Ptuj, kjer jih je čakala pogostitev in nadaljnje družabne igre za tiste, ki jim je ostalo še kaj odvečne energije. Organizator je predal nagrade, med drugim tudi pokal za najštevilčnejšo udeležbo in pokal za najmlajšega udeleženca, ki ga je prav tako prejel član TALUMOVE ekipe.

Z omogočanjem udeležbe na kolesarskem športnem dogodku skupina TALUM spodbuja zdravo preživljanje prostega časa med svojimi nekdanjimi in sedanjimi zaposlenimi ter njihovimi družinami. Tudi na prihodnjih športnih dogodkih bi si želeli veliko udeležbo Talumovcev, saj nam je v sklopu akcije  Zdravo Talum ponujenih veliko aktivnosti, v katerih lahko skupaj s sodelavci poskrbimo za naše zdravje in se ob tem še prijetno podružimo.

Talum znova prejel certifikat Learning Brand

31. maj 2017

V Kongresnem centru Brdo pri Kranju se je 31. maja odvil že četrti Akademsko gospodarski kongres, ki ga je organizirala Life Learning Academia. Dopoldan je potekala mednarodna konferenca z naslovom Učinki novih tehnologij in znanj v podjetjih, namenjena predstavnikom različnih slovenskih in tujih podjetij ter predstavitvi novih ambasadorev znanj. Dušan Skledar iz Talumove kadrovske službe je na njej predstavil projekt Raketa v garaži, s katerim smo osnovnošolcem predstavljali poklice, ki jih zaposlujemo.
Večer je bil namenjen svečani prireditvi s podelitvijo priznanj. Po uspešno prestani presoji smo znova prejeli certifikat Učeča se organizacija (Learning brand), ki je dodatna potrditev, da so izobraževanje in usposabljanje ter prenos znanj organiziran proces in pomemben del strategije družbe. Certifikat je v imenu Taluma prevzel predsednik uprave g. Marko Drobnič, ki je kot Ambasador znanj podelil tudi priznanje Referenca Ines Škerget, študentki zadnjega letnika inženirstva materialov na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani. Priznanje je namenjeno mladim, ki so se v preteklem letu posebej izkazali in je dobra popotnica pri iskanju zaposlitve. Priznanje Mentor je za mentoriranje letos prejel mag. Dragan Mikša.

Rišemo in pišemo

25. maj 2017

V četrtek 25. maja se je v popoldanskih urah v parku znotraj Taluma odvil zaključni dogodek letošnje akcije Rišemo in pišemo, ki poteka pod okriljem sistematičnih aktivnosti za promocijo zdravja Zdravo Talum. Rišemo in pišemo je le ena izmed številnih aktivnosti, s katerimi želimo prispevati k ohranjanju in krepitvi zdravja svojih sodelavcev. Prav tako organiziramo preglede, cepljenja, delavnice sproščanja, redne oblike rekreacije, kot so plavanje, pohodništvo in kolesarjenje ter skrbimo za stalno izobraževanje in informiranje. Otroci naših sodelavcev so v okviru akcije Rišemo in pišemo že ves mesec ustvarjali na temo 'ujemi zdravje', prejeli smo številne risbe in pesmice, pa tudi animacije ter videoposnetke. Ob zaključku akcije smo za otroke v parku pripravili lov na zaklad, v katerem so preizkusili svoje znanje o zdravju in se ob tem še pošteno razmigali. Odrasli so si lahko med tem ogledali demonstracijo oživljanja na lutki in uporabo defibrilatorja, za vse udeležence pa smo pripravili tudi napitke in prigrizek.

Za urgentni center na Ptuju

25. maj 2017

Spodnje Podravje je brez nujno potrebnega dela zdravstvene infrastrukture, saj je urgentni center na Ptuju pred leti brez razloga izpadel iz načrtovane mreže urgenc. V treh največjih podravskih podjetjih – TALUM d.d. Kidričevo, Perutnina Ptuj, d.d., in Finakos, d.o.o., Ptuj – kjer imamo skupaj nekaj tisoč zaposlenih, smo se zato odločili pomagati pri zbiranju sredstev za izgradnjo urgentnega centra na Ptuju. Na ta način želimo prispevati k izboljšanju zdravstvene oskrbe za 140 tisoč prebivalcev Spodnjega Podravja. K sodelovanju bi radi pritegnili podjetja in samostojne podjetnike s tega območja ter njihove poslovne partnerje. V podjetjih vlagamo v nenehne izboljšave delovnih procesov, ki zmanjšujejo število nesreč pri delu. Vsej preventivi navkljub pa še vedno prihaja do nesreč, ki so lahko celo usodne, če ukrepanje ni hitro in strokovno, kar je prva naloga urgentnega centra.

Sredstva se že zbirajo na posebnem namenskem računu družbe TALUM d.d. Kidričevo, po končani akciji pa bo javnosti podano natančno poročilo o višini zbranih sredstev, seznam donatorjev in dokazila o tem, kako bodo zbrana sredstva dejansko porabljena. Za doniranje sredstev je posebej v ta namen odprt transakcijski račun družbe TALUM d.d. pri Novi KBM d.d., številka TRR: SI 56045150003357872. 

V sklopu akcije organiziramo dobrodelni dogodek z nastopom številnih glasbenih izvajalcev in teniškim turnirjem. Dogodek, ki bo 10. junija 2017, bo ravno tako posvečen predstavitvi problematike in zbiranju sredstev. Potekal bo v sproščenem vzdušju, vstopnine pa ni, saj so se vsi nastopajoči odrekli svojemu honorarju.

Dodatne informacije

Avtor: Črtomir Goznik

5. Unescov tek mladih

17. maj 2017

V sredo, 17. maja 2017, je na Ptuju potekal zdaj že tradicionalni 5. Unescov tek mladih, ki je na enem mestu pod sloganom »Razgibajmo telo – razgibajmo možgane« povezal več kot 2300 tekačev iz slovenskih šol in vrtcev. Na dogodek, katerega častni pokrovitelj je predsednik Borut Pahor, so povabili še mlade tekače iz Italije in Hrvaške. V skupini TALUM dogodek podpiramo že od samega začetka. Med ambasadorji teka je bil tudi predsednik uprave družbe TALUM d.d. Marko Drobnič, ki se je v družbi Talumove maskote Aluminka pridružil tekačem.

Talum znova prejel certifikat Learning Brand

11. april 2017

Danes se je v Portorožu v kongresnem centru Grand hotela Bernardin začela dvodnevna konferenca 19. Dnevi energetikov pod sloganom Čista energija za vse – utopija ali že realnost? Strokovno srečanje je namenjeno predvsem predstavitvi novosti na področju energetike, s poudarkom na trajnostni energiji, učinkoviti rabi energije in zagotavljanju zanesljivosti njene oskrbe. Zvrstila se bodo številna predavanja in predstavitve inovativnih pristopov ter primerov dobre prakse.
Skupino TALUM bodo na dogodku predstavljali mag. Boštjan Korošec, Boris Hebar in Janko Gajšt iz TALUM d.d., PE Upravljanje z energijo. Prav tako se konference udeležujeta tudi Rajko Habjanič in Krešimir Gorišek iz TALUM IZPARILNIKI d.o.o., ki bosta predstavljala Roll-Bond aluminijaste ploščne toplotne prenosnike v hibridnih fotovoltaičnih panelih in konkurenčne prednosti, ki jih ti nudijo.

UKINITEV DEJAVNOSTI VRTNARSTVA

23. marec 2017

Strategijo, ki smo si jo zastavili v TALUM d.d. in povezanih družbah za obdobje 2012-2015 in je bila vezana na prestrukturiranje s poudarkom na inovativnosti procesov na vseh področjih, smo v obdobju 2015 - 2018 nadgradili s poudarkom donosnosti naših programov in storitev.

V odvisni družbi Vrtnarstvo REVITAL d.o.o. so bile izvedene mnoge aktivnosti za prestrukturiranja vrtnarstva, a kljub temu ni bilo mogoče doseči donosnosti oziroma pozitivnega poslovnega izida. V lanskem letu je bil izveden razpis za oddajo dejavnosti v najem, na katerega se je odzvala samo Semenarna Ljubljana, ki pa se za najem na koncu ni odločila.

Vsled vseh izpeljanih aktivnosti, katerih posledica ni bil doseženi prag rentabilnosti poslovanja, in dodatno dejstvo, da vrtnarstvo ne spada med osnovne dejavnosti SKUPINE TALUM, se je uprava TALUM d.d. v vlogi družbenika družbe Vrtnarstvo REVITAL d.o.o. odločila o prenehanju poslovanja te družbe z dnem 31. 3. 2017.

V odvisni družbi Vrtnarstvo REVITAL d.o.o. je bilo zaposlenih 21 delavcev in vsem je bila ponujena možnost, da nadaljujejo z delom v drugih družbah SKUPINE TALUM.

Za obstoječo infrastrukturo (rastlinjaki, kotlovnica) in zemljišča na lokaciji vrtnarije  bomo iskali možnosti oddaje v najem, bodisi v celoti bodisi po delih.

 

Uprava TALUM d.d.

ZAKLJUČEK PROJEKTA 'RAKETA V GARAŽI'

20. marec 2017

Z nastopom stunt motociklista Roka Bagoroša smo 18. 3. 2017 v Talumu zaključili projekt 'Raketa v garaži'. Odločitev za njegov nastop ni bila naključna, saj je Rok sodeloval že pri pripravi informativne knjižice Raketa v garaži, prav tako vozi motor proizvajalca KTM, s katerim v Talumu tesno sodelujemo. Rok tudi slovi po ljubezni do tega, kar počne, po vztrajnosti in delavnosti, kar so vrednote, ki v Talumu veliko štejejo in jih prav tako želimo posredovati mladim.

S projektom 'Raketa v garaži' smo sistematično nagovarjali šolarje zadnjih dveh razredov devetletke, ki smo jim predstavljali tehnične poklice s področja strojništva, metalurgije in elektrotehnike ter priložnosti za štipendiranje in zaposlitev v Talumu. V ta namen nam je pisateljica Janja Vidmar napisala knjižico Raketa v garaži, v kateri se lahko osnovnošolci seznanijo z našimi izdelki in poklici, ki jih zaposlujemo. S priznano pisateljico smo med novembrom 2016 in januarjem 2017 obiskali več kot 20 šol na Ptuju in v širši okolici ter šolarje in njihove starše v živo nagovorili. Poleg nje so šole obiskovali še predstavniki kadrovske službe in službe za odnose z javnostmi, ki so postregli s splošnimi podatki o Talumu, vedno pa je bil poleg tudi kateri izmed mladih sodelavcev. Ti so lahko šolarjem, ne veliko mlajšim od njih samih, iz prve roke predstavili svoje delovne izkušnje.

21. in 28. januarja 2018 so nas šolarji v spremstvu staršev lahko tudi obiskali v Talumu na 6. Praktičnem prikazu poklicev. Na njem so lahko pobliže spoznali delo različnih poklicev, kot sta na primer strojni tehnik ali metalurg, in se celo sami preizkusili v nekaterih delovnih postopkih, kot sta varjenje in odstranjevanje srha z ulitka.

Z nastopom Roka Bagoroša smo projekt zaključili v sproščenem ozračju, saj mladim tokrat nismo želeli le predajati informacij, ampak z njimi deliti strast in ljubezen do svojega dela. Rok je gledalce navdušil s svojimi vragolijami na motociklu, za popestritev pa so poskrbeli tudi mladi glasbeniki z Gimnazije Ptuj.

MOTORISTIČNI ŠOV ROKA BAGOROŠA

8. marec 2017

Že dalj časa ste lahko spremljali projekt 'Raketa v garaži', s katerim smo nagovarjali šolarje zadnjih dveh razredov osnovne šole, ki bodo kmalu postavljeni pred odločitev o nadaljnjem izobraževanju. S projektom smo jim predstavili tehnične poklice s področja strojništva, metalurgije in elektrotehnike ter priložnosti za štipendiranje in delo v Talumu. V ta namen je pisateljica Janja Vidmar napisala informativno knjižico Raketa v garaži, predstavljali pa smo se tudi po šolah. Na 6. Dan praktičnega prikaza poklicev so šolarji lahko obiskali Talum in neposredno spoznali vsakodnevno delo naših sodelavcev.


Projekt bomo uradno zaključili 18. marca 2017, ko bo k nam prišel stunt motociklist Rok Bagoroš in s svojim motorjem prikazal osupljive trike.


Osmošolce in devetošolce vabimo, da se udeležite dogodka (udeležba v spremstvu odrasle osebe).
Čaka vas nepozabno doživetje in kapa, na katero se bo podpisal Rok Bagoroš.


Dobimo se v soboto, 18. marca 2017, ob 10. uri pred Talumom.


Dogodek je brezplačen!

6. PRAKTIČNI PRIKAZ POKLICEV V TALUMU

24. januar 2017

V soboto, 28. januarja, je v Talumu potekal še drugi letošnji termin praktičnega prikaza poklicev, ki smo ga sicer organizirali že šesto leto. Šolarji zadnjih dveh razredov osnovne šole so se lahko skupaj s starši znova pobliže spoznali s poklici in deli v Talumu. 


Zbrane so najprej nagovorili Marko Drobnič, predsednika uprave Taluma, Stanko Kostanjevec, predstavnik Strojne šole Ptuj, Rajko Fajt, ravnatelj Elektro in računalniške šole Ptuj ter Dušan Skledar, predstavnik kadrovske službe.


Sledili so vodeni ogledi, šolarji so skozi izdelke in različne postopke obdelave spoznavali Talum in poklice, kot so orodjar, električar, varilec in mehatronik. Omogočili smo jim, da so tudi sami poizkusili nekatera dela, kot na primer varjenje ali odstranjevanje srha z ulitkov. Za spomin so lahko domov odnesli ulitek, zvarjenec ali gravirano rondico, še prej pa so se okrepčali z malico.


S takšnimi dejavnostmi želimo mlade navdušiti za deficitarne tehnične poklice in jim predstaviti Talum kot obetavno delovno okolje, v katerem bodo lahko začeli svojo poklicno pot.

SEJEM ALUMINIUM

29. november 2016

V nemškem Düsseldorfu se je 29. novembra začel 11. sejem Aluminium, eden izmed največjih in najpomembnejših dogodkov, namenjenih aluminijski branži. Tridnevnega sejma, ki ga priredijo vsaki dve leti, se bo udeležilo več kot 1000 razstavljavcev iz več kot 50 držav, seveda med njimi ne manjka Talum. Razstavni prostori zavzemajo kar 78 tisoč kvadratnih metrov, organizatorji pa si v teh treh dnevih obetajo približno 27 tisoč obiskovalcev iz več kot 100 držav.


Sejem je presečišče poti vseh, ki se kakorkoli ukvarjajo z aluminijem. Tukaj se srečajo dobavitelji surovin in proizvajalci primarnega aluminija ter polizdelkov in izdelkov za različne veje industrije, zlasti za avtomobilsko, gradbeno in elektrotehnično. Ne manjkajo niti proizvajalci strojev in opreme za proizvodnjo ter obdelavo aluminija.


Na sejmu so na ogled najnovejše rešitve in tehnologije, spremlja pa ga tudi konferenca, na kateri se bo razpravljalo o aktualnih tematikah v aluminijski industriji. Za skupino Talum je to priložnost, da predstavimo svoje izdelke in se seznanimo z dosežki ter razvojnimi smernicami v panogi. Obiščite nas na razstavnem prostoru 10F17 med 29. novembrom in prvim decembrom!

ŽE 62. TOVARNIŠKI PRAZNIK V TALUMU

14. november 2016

Talum letos praznuje 62. Tovarniški praznik in med drugim obeležuje tudi 20-letnico padca dotrajanega tovarniškega dimnika. Tridnevni dogodek se bo začel v četrtek, 17. novembra; tega dne bo ob 10. uri srečanje z upokojenimi sodelavkami in sodelavci v veliki dvorani restavracije Pan.

V petek, 18. novembra, bo ob 13. uri potekala skupna slavnostna seja uprave Taluma, direktorjev odvisnih družb in poslovnih enot, vodij služb, članov sveta delavcev, članov sveta zaposlenih ter članov IO Konference sindikatov Kidričevo.

V avli upravne stavbe si bo mogoče ogledati razstavo likovnih del umetnika Dušana Fišerja. Ob 15.30 se bo v veliki dvorani restavracije Pan začelo druženje zaposlenih v skupini Talum, uvod vanj pa bo svečana podelitev najvišjih priznanj zaposlenim za njihove dosežke – zlatih metuljev.

Tovarniški praznik bomo v soboto, 19. novembra, sklenili s tradicionalnim Dnevom odprtih vrat. Takrat bomo tovarno, ki je pravo mesto v malem, odprli vsem, ki si želijo ogledati proizvodnjo v naših halah in spoznati vso njeno pestrost. Pred ogledi se bomo zbrali ob 9. uri pred upravno stavbo. Po pozdravnem nagovoru predsednika uprave Marka Drobniča se bodo začeli vodeni ogledi.

PODRAVSKO PODEJTJE LETA

7. oktober 2016

Včeraj ob 19. uri je v Narodnem domu v Mariboru potekala prva podelitev naziva podravsko podjetje leta. Slavnostni gost prireditve, ki sta jo organizirala Štajerska gospodarska zbornica in časnik Večer, je bil predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar. Premier je pohvalil gospodarski napredek zadnjih let v podravski regiji in pozval uspešna podjetja, naj bodo zgled drugim. Za popestritev dogodka je z glasbenimi vložki poskrbela Neisha.

Dogodka se je v imenu Taluma udeležil član uprave Daniel Lačen. Skupina Talum se je namreč po izboru strokovne komisije uvrstila na tretje mesto v kategoriji najpodjetje Podravja. Tako visoka umestitev je hvalevreden dosežek, saj je bila konkurenca v kategoriji velikih podjetij zelo močna; jemljemo jo kot priznanje, da lahko držimo korak z najboljšimi, in kot spodbudo, da se bomo trudili biti še boljši.

5. DAN INOVATIVNOSTI

23. september 2016

Sistematično spodbujanje inovativnosti je ena ključnih strateških usmeritev skupine Talum, na kateri gradimo svojo prihodnost. »Če drugim samo sledimo in jih kopiramo, lahko dosežemo zgolj raven izvirnika. Zares najboljši lahko postanemo samo z uvajanjem lastnih, inovativnih rešitev,« je zapisal predsednik uprave Taluma Marko Drobnič.

Delo na tem področju – vse od razvoja zamisli do načrtovanja njihovega udejanjanja – poteka neprestano, enkrat na leto pa naša prizadevanja predstavimo tudi drugim. V sredo, 21. septembra 2016, je v veliki dvorani restavracije Pan potekal že peti tradicionalni Dan inovativnosti. Na tem dogodku smo predstavili in nagradili dosežke na področju inovativnosti v preteklem letu. Nagradili smo tri inovatorje s področja množične inovativne dejavnosti zaposlenih, 46 za profesionalno inovativno dejavnost in pet v okviru natečaja Upam si, ki je tokrat potekal pod sloganom Učinkovito na delovnem mestu.

Boljše zamisli se rojevajo, ko se prepletajo različni pogledi in načini razmišljanja, zato smo, kot je že v navadi, na dogodek povabili tudi zanimivega gosta. Letos je bila naša sogovornica dr. Jožica Rejec, predsednica uprave podjetja Domel. Dan inovativnosti je z glasbenimi vložki popestril vrhunski saksofonist Oto Vrhovnik.

SKUPŠČINA UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU DRUŽBE TALUM PODELILA RAZREŠNICO

Kidričevo, 4. avgust 2016

Na današnjem rednem zasedanju skupščine družbe Talum Tovarna aluminija d.d. Kidričevo so delničarji, po predhodni seznanitvi z Letnim in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015, podelili razrešnico nadzornemu svetu in upravi družbe in tako potrdili delo nadzornega sveta ter uprave v preteklem poslovnem letu.

Za revizorja računovodskih izkazov za tekoče poslovno leto so delničarji imenovali revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o iz Ljubljane.

Današnjega zasedanja skupščine so se udeležili trije delničarji, imetniki skupaj 94,63 % celotnega kapitala družbe.

Uprava družbe Talum d.d.

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE NA PREDLOG DELNIČARJA

30. junij 2016

Objavljamo dopolnitev dnevnega reda skupščine na predlog delničarja Eles, d.o.o.:

Dopolnitev dnevnega reda

SKLIC ZASEDANJA SKUPŠČINE TALUM D.D. KIDRIČEVO

22. junij 2016

TALUM d. d. Kidričevo
K i d r i č e v o
Kidričevo, 22.6.2016

UPRAVA

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu z 39. členom Statuta TALUM d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, Uprava družbe

s k l i c u j e
zasedanje skupščine TALUM d.d. Kidričevo
dne 4.8.2016, s pričetkom ob 12. uri na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10,

z naslednjim predlaganim dnevnim redom zasedanja:

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.
Predlog sklepa:
»Izvolijo se
- Ivan MALEŠIČ za predsednika skupščine,
- Slavko Škerget in Ivan Ogrinc za preštevalca glasov.

Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja. Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja skupščine.«

Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu ZGD-1.
Predlog sklepa:
»Skupščina podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe in s tem potrdi in odobri delo Uprave in Nadzornega sveta v poslovnem letu 2015.«

Imenovanje revizorja
Predlog sklepa:
»Za revizorja računovodskih izkazov TALUM d.d. Kidričevo in njenih odvisnih družb za poslovno leto 2016, se imenuje revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini lahko glasujejo le delničarji, ki so na presečni dan, t.j. 31.7.2016, vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d.d. Ljubljana) in so najpozneje do konca navedenega dne v pisni obliki prijavili svojo udeležbo na skupščini.

Skupščina je sklepčna in lahko veljavno odloča, če je na skupščini zastopanega 15 % kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno določenem času. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.

Delničar/-ji lahko zahtevajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ali/in objavo nasprotnega predloga, ki je podan v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1, v roku 7 dni po dnevu objave sklica.

Vsa poročila in predlogi k dnevnemu redu zasedanja so od dneva objave sklica skupščine dalje, do vključno dneva zasedanja skupščine, dostopni delničarjem in na razpolago za vpogled na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

Poročila in predloge ter pripadajoče obrazložitve, bo družba posredovala delničarjem v roku 3 dni od dneva prejema zahteve delničarja za posredovanje.

V skladu s 305. členom ZGD-1 lahko delničarji na skupščini zahtevajo od Uprave družbe podatke, ki so potrebni za presojo posameznih točk dnevnega reda.

 

TALUM d.d. Kidričevo
Uprava

POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

23. februar 2016

Uprava družbe TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, na podlagi 341. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja vpis povečanja osnovnega kapitala.

Okrožno sodišče Ptuj je pri TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo, mat.št. 5040868000, vpisalo spremembo osnovnega kapitala
dosedanja višina osnovnega kapitala: 22.002.696,42 EUR
nova višina osnovnega kapitala: 22.356.587,64 EUR
število delnic: 5.361.292 delnic.

Podatki o višini emisijskega zneska, podatki za/o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom in poročilo revizorja o stvarnem vložku, so razvidni iz listin, predloženih registrskemu organu ob vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala.

V Kidričevem, 23.2.2016.

 

 

TALUM Tovarna aluminija d.d.

 

 

 

 

Uprava družbe

Talum znova prejel certifikat Learning Brand

31. maj 2017

V Kongresnem centru Brdo pri Kranju se je 31. maja odvil že četrti Akademsko gospodarski kongres, ki ga je organizirala Life Learning Academia. Dopoldan je potekala mednarodna konferenca z naslovom Učinki novih tehnologij in znanj v podjetjih, namenjena predstavnikom različnih slovenskih in tujih podjetij ter predstavitvi novih ambasadorev znanj. Dušan Skledar iz Talumove kadrovske službe je na njej predstavil projekt Raketa v garaži, s katerim smo osnovnošolcem predstavljali poklice, ki jih zaposlujemo.
Večer je bil namenjen svečani prireditvi s podelitvijo priznanj. Po uspešno prestani presoji smo znova prejeli certifikat Učeča se organizacija (Learning brand), ki je dodatna potrditev, da so izobraževanje in usposabljanje ter prenos znanj organiziran proces in pomemben del strategije družbe. Certifikat je v imenu Taluma prevzel predsednik uprave g. Marko Drobnič, ki je kot Ambasador znanj podelil tudi priznanje Referenca Ines Škerget, študentki zadnjega letnika inženirstva materialov na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani. Priznanje je namenjeno mladim, ki so se v preteklem letu posebej izkazali in je dobra popotnica pri iskanju zaposlitve. Priznanje Mentor je za mentoriranje letos prejel mag. Dragan Mikša.

Rišemo in pišemo

25. maj 2017

V četrtek 25. maja se je v popoldanskih urah v parku znotraj Taluma odvil zaključni dogodek letošnje akcije Rišemo in pišemo, ki poteka pod okriljem sistematičnih aktivnosti za promocijo zdravja Zdravo Talum. Rišemo in pišemo je le ena izmed številnih aktivnosti, s katerimi želimo prispevati k ohranjanju in krepitvi zdravja svojih sodelavcev. Prav tako organiziramo preglede, cepljenja, delavnice sproščanja, redne oblike rekreacije, kot so plavanje, pohodništvo in kolesarjenje ter skrbimo za stalno izobraževanje in informiranje. Otroci naših sodelavcev so v okviru akcije Rišemo in pišemo že ves mesec ustvarjali na temo 'ujemi zdravje', prejeli smo številne risbe in pesmice, pa tudi animacije ter videoposnetke. Ob zaključku akcije smo za otroke v parku pripravili lov na zaklad, v katerem so preizkusili svoje znanje o zdravju in se ob tem še pošteno razmigali. Odrasli so si lahko med tem ogledali demonstracijo oživljanja na lutki in uporabo defibrilatorja, za vse udeležence pa smo pripravili tudi napitke in prigrizek.

Za urgentni center na Ptuju

25. maj 2017

Spodnje Podravje je brez nujno potrebnega dela zdravstvene infrastrukture, saj je urgentni center na Ptuju pred leti brez razloga izpadel iz načrtovane mreže urgenc. V treh največjih podravskih podjetjih – TALUM d.d. Kidričevo, Perutnina Ptuj, d.d., in Finakos, d.o.o., Ptuj – kjer imamo skupaj nekaj tisoč zaposlenih, smo se zato odločili pomagati pri zbiranju sredstev za izgradnjo urgentnega centra na Ptuju. Na ta način želimo prispevati k izboljšanju zdravstvene oskrbe za 140 tisoč prebivalcev Spodnjega Podravja. K sodelovanju bi radi pritegnili podjetja in samostojne podjetnike s tega območja ter njihove poslovne partnerje. V podjetjih vlagamo v nenehne izboljšave delovnih procesov, ki zmanjšujejo število nesreč pri delu. Vsej preventivi navkljub pa še vedno prihaja do nesreč, ki so lahko celo usodne, če ukrepanje ni hitro in strokovno, kar je prva naloga urgentnega centra.

Sredstva se že zbirajo na posebnem namenskem računu družbe TALUM d.d. Kidričevo, po končani akciji pa bo javnosti podano natančno poročilo o višini zbranih sredstev, seznam donatorjev in dokazila o tem, kako bodo zbrana sredstva dejansko porabljena. Za doniranje sredstev je posebej v ta namen odprt transakcijski račun družbe TALUM d.d. pri Novi KBM d.d., številka TRR: SI 56045150003357872. 

V sklopu akcije organiziramo dobrodelni dogodek z nastopom številnih glasbenih izvajalcev in teniškim turnirjem. Dogodek, ki bo 10. junija 2017, bo ravno tako posvečen predstavitvi problematike in zbiranju sredstev. Potekal bo v sproščenem vzdušju, vstopnine pa ni, saj so se vsi nastopajoči odrekli svojemu honorarju.

Dodatne informacije

Avtor: Črtomir Goznik

5. Unescov tek mladih

17. maj 2017

V sredo, 17. maja 2017, je na Ptuju potekal zdaj že tradicionalni 5. Unescov tek mladih, ki je na enem mestu pod sloganom »Razgibajmo telo – razgibajmo možgane« povezal več kot 2300 tekačev iz slovenskih šol in vrtcev. Na dogodek, katerega častni pokrovitelj je predsednik Borut Pahor, so povabili še mlade tekače iz Italije in Hrvaške. V skupini TALUM dogodek podpiramo že od samega začetka. Med ambasadorji teka je bil tudi predsednik uprave družbe TALUM d.d. Marko Drobnič, ki se je v družbi Talumove maskote Aluminka pridružil tekačem.

Talum znova prejel certifikat Learning Brand

11. april 2017

Danes se je v Portorožu v kongresnem centru Grand hotela Bernardin začela dvodnevna konferenca 19. Dnevi energetikov pod sloganom Čista energija za vse – utopija ali že realnost? Strokovno srečanje je namenjeno predvsem predstavitvi novosti na področju energetike, s poudarkom na trajnostni energiji, učinkoviti rabi energije in zagotavljanju zanesljivosti njene oskrbe. Zvrstila se bodo številna predavanja in predstavitve inovativnih pristopov ter primerov dobre prakse.
Skupino TALUM bodo na dogodku predstavljali mag. Boštjan Korošec, Boris Hebar in Janko Gajšt iz TALUM d.d., PE Upravljanje z energijo. Prav tako se konference udeležujeta tudi Rajko Habjanič in Krešimir Gorišek iz TALUM IZPARILNIKI d.o.o., ki bosta predstavljala Roll-Bond aluminijaste ploščne toplotne prenosnike v hibridnih fotovoltaičnih panelih in konkurenčne prednosti, ki jih ti nudijo.

UKINITEV DEJAVNOSTI VRTNARSTVA

23. marec 2017

Strategijo, ki smo si jo zastavili v TALUM d.d. in povezanih družbah za obdobje 2012-2015 in je bila vezana na prestrukturiranje s poudarkom na inovativnosti procesov na vseh področjih, smo v obdobju 2015 - 2018 nadgradili s poudarkom donosnosti naših programov in storitev.

V odvisni družbi Vrtnarstvo REVITAL d.o.o. so bile izvedene mnoge aktivnosti za prestrukturiranja vrtnarstva, a kljub temu ni bilo mogoče doseči donosnosti oziroma pozitivnega poslovnega izida. V lanskem letu je bil izveden razpis za oddajo dejavnosti v najem, na katerega se je odzvala samo Semenarna Ljubljana, ki pa se za najem na koncu ni odločila.

Vsled vseh izpeljanih aktivnosti, katerih posledica ni bil doseženi prag rentabilnosti poslovanja, in dodatno dejstvo, da vrtnarstvo ne spada med osnovne dejavnosti SKUPINE TALUM, se je uprava TALUM d.d. v vlogi družbenika družbe Vrtnarstvo REVITAL d.o.o. odločila o prenehanju poslovanja te družbe z dnem 31. 3. 2017.

V odvisni družbi Vrtnarstvo REVITAL d.o.o. je bilo zaposlenih 21 delavcev in vsem je bila ponujena možnost, da nadaljujejo z delom v drugih družbah SKUPINE TALUM.

Za obstoječo infrastrukturo (rastlinjaki, kotlovnica) in zemljišča na lokaciji vrtnarije  bomo iskali možnosti oddaje v najem, bodisi v celoti bodisi po delih.

 

Uprava TALUM d.d.

ZAKLJUČEK PROJEKTA 'RAKETA V GARAŽI'

20. marec 2017

Z nastopom stunt motociklista Roka Bagoroša smo 18. 3. 2017 v Talumu zaključili projekt 'Raketa v garaži'. Odločitev za njegov nastop ni bila naključna, saj je Rok sodeloval že pri pripravi informativne knjižice Raketa v garaži, prav tako vozi motor proizvajalca KTM, s katerim v Talumu tesno sodelujemo. Rok tudi slovi po ljubezni do tega, kar počne, po vztrajnosti in delavnosti, kar so vrednote, ki v Talumu veliko štejejo in jih prav tako želimo posredovati mladim.

S projektom 'Raketa v garaži' smo sistematično nagovarjali šolarje zadnjih dveh razredov devetletke, ki smo jim predstavljali tehnične poklice s področja strojništva, metalurgije in elektrotehnike ter priložnosti za štipendiranje in zaposlitev v Talumu. V ta namen nam je pisateljica Janja Vidmar napisala knjižico Raketa v garaži, v kateri se lahko osnovnošolci seznanijo z našimi izdelki in poklici, ki jih zaposlujemo. S priznano pisateljico smo med novembrom 2016 in januarjem 2017 obiskali več kot 20 šol na Ptuju in v širši okolici ter šolarje in njihove starše v živo nagovorili. Poleg nje so šole obiskovali še predstavniki kadrovske službe in službe za odnose z javnostmi, ki so postregli s splošnimi podatki o Talumu, vedno pa je bil poleg tudi kateri izmed mladih sodelavcev. Ti so lahko šolarjem, ne veliko mlajšim od njih samih, iz prve roke predstavili svoje delovne izkušnje.

21. in 28. januarja 2018 so nas šolarji v spremstvu staršev lahko tudi obiskali v Talumu na 6. Praktičnem prikazu poklicev. Na njem so lahko pobliže spoznali delo različnih poklicev, kot sta na primer strojni tehnik ali metalurg, in se celo sami preizkusili v nekaterih delovnih postopkih, kot sta varjenje in odstranjevanje srha z ulitka.

Z nastopom Roka Bagoroša smo projekt zaključili v sproščenem ozračju, saj mladim tokrat nismo želeli le predajati informacij, ampak z njimi deliti strast in ljubezen do svojega dela. Rok je gledalce navdušil s svojimi vragolijami na motociklu, za popestritev pa so poskrbeli tudi mladi glasbeniki z Gimnazije Ptuj.

MOTORISTIČNI ŠOV ROKA BAGOROŠA

8. marec 2017

Že dalj časa ste lahko spremljali projekt 'Raketa v garaži', s katerim smo nagovarjali šolarje zadnjih dveh razredov osnovne šole, ki bodo kmalu postavljeni pred odločitev o nadaljnjem izobraževanju. S projektom smo jim predstavili tehnične poklice s področja strojništva, metalurgije in elektrotehnike ter priložnosti za štipendiranje in delo v Talumu. V ta namen je pisateljica Janja Vidmar napisala informativno knjižico Raketa v garaži, predstavljali pa smo se tudi po šolah. Na 6. Dan praktičnega prikaza poklicev so šolarji lahko obiskali Talum in neposredno spoznali vsakodnevno delo naših sodelavcev.


Projekt bomo uradno zaključili 18. marca 2017, ko bo k nam prišel stunt motociklist Rok Bagoroš in s svojim motorjem prikazal osupljive trike.


Osmošolce in devetošolce vabimo, da se udeležite dogodka (udeležba v spremstvu odrasle osebe).
Čaka vas nepozabno doživetje in kapa, na katero se bo podpisal Rok Bagoroš.


Dobimo se v soboto, 18. marca 2017, ob 10. uri pred Talumom.


Dogodek je brezplačen!

6. PRAKTIČNI PRIKAZ POKLICEV V TALUMU

24. januar 2017

V soboto, 28. januarja, je v Talumu potekal še drugi letošnji termin praktičnega prikaza poklicev, ki smo ga sicer organizirali že šesto leto. Šolarji zadnjih dveh razredov osnovne šole so se lahko skupaj s starši znova pobliže spoznali s poklici in deli v Talumu. 


Zbrane so najprej nagovorili Marko Drobnič, predsednika uprave Taluma, Stanko Kostanjevec, predstavnik Strojne šole Ptuj, Rajko Fajt, ravnatelj Elektro in računalniške šole Ptuj ter Dušan Skledar, predstavnik kadrovske službe.


Sledili so vodeni ogledi, šolarji so skozi izdelke in različne postopke obdelave spoznavali Talum in poklice, kot so orodjar, električar, varilec in mehatronik. Omogočili smo jim, da so tudi sami poizkusili nekatera dela, kot na primer varjenje ali odstranjevanje srha z ulitkov. Za spomin so lahko domov odnesli ulitek, zvarjenec ali gravirano rondico, še prej pa so se okrepčali z malico.


S takšnimi dejavnostmi želimo mlade navdušiti za deficitarne tehnične poklice in jim predstaviti Talum kot obetavno delovno okolje, v katerem bodo lahko začeli svojo poklicno pot.

SEJEM ALUMINIUM

29. november 2016

V nemškem Düsseldorfu se je 29. novembra začel 11. sejem Aluminium, eden izmed največjih in najpomembnejših dogodkov, namenjenih aluminijski branži. Tridnevnega sejma, ki ga priredijo vsaki dve leti, se bo udeležilo več kot 1000 razstavljavcev iz več kot 50 držav, seveda med njimi ne manjka Talum. Razstavni prostori zavzemajo kar 78 tisoč kvadratnih metrov, organizatorji pa si v teh treh dnevih obetajo približno 27 tisoč obiskovalcev iz več kot 100 držav.


Sejem je presečišče poti vseh, ki se kakorkoli ukvarjajo z aluminijem. Tukaj se srečajo dobavitelji surovin in proizvajalci primarnega aluminija ter polizdelkov in izdelkov za različne veje industrije, zlasti za avtomobilsko, gradbeno in elektrotehnično. Ne manjkajo niti proizvajalci strojev in opreme za proizvodnjo ter obdelavo aluminija.


Na sejmu so na ogled najnovejše rešitve in tehnologije, spremlja pa ga tudi konferenca, na kateri se bo razpravljalo o aktualnih tematikah v aluminijski industriji. Za skupino Talum je to priložnost, da predstavimo svoje izdelke in se seznanimo z dosežki ter razvojnimi smernicami v panogi. Obiščite nas na razstavnem prostoru 10F17 med 29. novembrom in prvim decembrom!

ŽE 62. TOVARNIŠKI PRAZNIK V TALUMU

14. november 2016

Talum letos praznuje 62. Tovarniški praznik in med drugim obeležuje tudi 20-letnico padca dotrajanega tovarniškega dimnika. Tridnevni dogodek se bo začel v četrtek, 17. novembra; tega dne bo ob 10. uri srečanje z upokojenimi sodelavkami in sodelavci v veliki dvorani restavracije Pan.

V petek, 18. novembra, bo ob 13. uri potekala skupna slavnostna seja uprave Taluma, direktorjev odvisnih družb in poslovnih enot, vodij služb, članov sveta delavcev, članov sveta zaposlenih ter članov IO Konference sindikatov Kidričevo.

V avli upravne stavbe si bo mogoče ogledati razstavo likovnih del umetnika Dušana Fišerja. Ob 15.30 se bo v veliki dvorani restavracije Pan začelo druženje zaposlenih v skupini Talum, uvod vanj pa bo svečana podelitev najvišjih priznanj zaposlenim za njihove dosežke – zlatih metuljev.

Tovarniški praznik bomo v soboto, 19. novembra, sklenili s tradicionalnim Dnevom odprtih vrat. Takrat bomo tovarno, ki je pravo mesto v malem, odprli vsem, ki si želijo ogledati proizvodnjo v naših halah in spoznati vso njeno pestrost. Pred ogledi se bomo zbrali ob 9. uri pred upravno stavbo. Po pozdravnem nagovoru predsednika uprave Marka Drobniča se bodo začeli vodeni ogledi.

PODRAVSKO PODEJTJE LETA

7. oktober 2016

Včeraj ob 19. uri je v Narodnem domu v Mariboru potekala prva podelitev naziva podravsko podjetje leta. Slavnostni gost prireditve, ki sta jo organizirala Štajerska gospodarska zbornica in časnik Večer, je bil predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar. Premier je pohvalil gospodarski napredek zadnjih let v podravski regiji in pozval uspešna podjetja, naj bodo zgled drugim. Za popestritev dogodka je z glasbenimi vložki poskrbela Neisha.

Dogodka se je v imenu Taluma udeležil član uprave Daniel Lačen. Skupina Talum se je namreč po izboru strokovne komisije uvrstila na tretje mesto v kategoriji najpodjetje Podravja. Tako visoka umestitev je hvalevreden dosežek, saj je bila konkurenca v kategoriji velikih podjetij zelo močna; jemljemo jo kot priznanje, da lahko držimo korak z najboljšimi, in kot spodbudo, da se bomo trudili biti še boljši.

5. DAN INOVATIVNOSTI

23. september 2016

Sistematično spodbujanje inovativnosti je ena ključnih strateških usmeritev skupine Talum, na kateri gradimo svojo prihodnost. »Če drugim samo sledimo in jih kopiramo, lahko dosežemo zgolj raven izvirnika. Zares najboljši lahko postanemo samo z uvajanjem lastnih, inovativnih rešitev,« je zapisal predsednik uprave Taluma Marko Drobnič.

Delo na tem področju – vse od razvoja zamisli do načrtovanja njihovega udejanjanja – poteka neprestano, enkrat na leto pa naša prizadevanja predstavimo tudi drugim. V sredo, 21. septembra 2016, je v veliki dvorani restavracije Pan potekal že peti tradicionalni Dan inovativnosti. Na tem dogodku smo predstavili in nagradili dosežke na področju inovativnosti v preteklem letu. Nagradili smo tri inovatorje s področja množične inovativne dejavnosti zaposlenih, 46 za profesionalno inovativno dejavnost in pet v okviru natečaja Upam si, ki je tokrat potekal pod sloganom Učinkovito na delovnem mestu.

Boljše zamisli se rojevajo, ko se prepletajo različni pogledi in načini razmišljanja, zato smo, kot je že v navadi, na dogodek povabili tudi zanimivega gosta. Letos je bila naša sogovornica dr. Jožica Rejec, predsednica uprave podjetja Domel. Dan inovativnosti je z glasbenimi vložki popestril vrhunski saksofonist Oto Vrhovnik.

SKUPŠČINA UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU DRUŽBE TALUM PODELILA RAZREŠNICO

Kidričevo, 4. avgust 2016

Na današnjem rednem zasedanju skupščine družbe Talum Tovarna aluminija d.d. Kidričevo so delničarji, po predhodni seznanitvi z Letnim in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015, podelili razrešnico nadzornemu svetu in upravi družbe in tako potrdili delo nadzornega sveta ter uprave v preteklem poslovnem letu.

Za revizorja računovodskih izkazov za tekoče poslovno leto so delničarji imenovali revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o iz Ljubljane.

Današnjega zasedanja skupščine so se udeležili trije delničarji, imetniki skupaj 94,63 % celotnega kapitala družbe.

Uprava družbe Talum d.d.

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE NA PREDLOG DELNIČARJA

30. junij 2016

Objavljamo dopolnitev dnevnega reda skupščine na predlog delničarja Eles, d.o.o.:

Dopolnitev dnevnega reda

SKLIC ZASEDANJA SKUPŠČINE TALUM D.D. KIDRIČEVO

22. junij 2016

TALUM d. d. Kidričevo
K i d r i č e v o
Kidričevo, 22.6.2016

UPRAVA

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu z 39. členom Statuta TALUM d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, Uprava družbe

s k l i c u j e
zasedanje skupščine TALUM d.d. Kidričevo
dne 4.8.2016, s pričetkom ob 12. uri na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10,

z naslednjim predlaganim dnevnim redom zasedanja:

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.
Predlog sklepa:
»Izvolijo se
- Ivan MALEŠIČ za predsednika skupščine,
- Slavko Škerget in Ivan Ogrinc za preštevalca glasov.

Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja. Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja skupščine.«

Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu ZGD-1.
Predlog sklepa:
»Skupščina podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe in s tem potrdi in odobri delo Uprave in Nadzornega sveta v poslovnem letu 2015.«

Imenovanje revizorja
Predlog sklepa:
»Za revizorja računovodskih izkazov TALUM d.d. Kidričevo in njenih odvisnih družb za poslovno leto 2016, se imenuje revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini lahko glasujejo le delničarji, ki so na presečni dan, t.j. 31.7.2016, vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d.d. Ljubljana) in so najpozneje do konca navedenega dne v pisni obliki prijavili svojo udeležbo na skupščini.

Skupščina je sklepčna in lahko veljavno odloča, če je na skupščini zastopanega 15 % kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno določenem času. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.

Delničar/-ji lahko zahtevajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ali/in objavo nasprotnega predloga, ki je podan v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1, v roku 7 dni po dnevu objave sklica.

Vsa poročila in predlogi k dnevnemu redu zasedanja so od dneva objave sklica skupščine dalje, do vključno dneva zasedanja skupščine, dostopni delničarjem in na razpolago za vpogled na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

Poročila in predloge ter pripadajoče obrazložitve, bo družba posredovala delničarjem v roku 3 dni od dneva prejema zahteve delničarja za posredovanje.

V skladu s 305. členom ZGD-1 lahko delničarji na skupščini zahtevajo od Uprave družbe podatke, ki so potrebni za presojo posameznih točk dnevnega reda.

 

TALUM d.d. Kidričevo
Uprava

POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

23. februar 2016

Uprava družbe TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, na podlagi 341. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja vpis povečanja osnovnega kapitala.

Okrožno sodišče Ptuj je pri TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo, mat.št. 5040868000, vpisalo spremembo osnovnega kapitala
dosedanja višina osnovnega kapitala: 22.002.696,42 EUR
nova višina osnovnega kapitala: 22.356.587,64 EUR
število delnic: 5.361.292 delnic.

Podatki o višini emisijskega zneska, podatki za/o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom in poročilo revizorja o stvarnem vložku, so razvidni iz listin, predloženih registrskemu organu ob vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala.

V Kidričevem, 23.2.2016.

 

 

TALUM Tovarna aluminija d.d.

 

 

 

 

Uprava družbe